Regulamin sprzedaży

Postanowienia ogólne

§1.
Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Psycholabs.pl jest Psycho Labs Katarzyna Hemmerling 83-000 Radunica, ul. Kasztanowa 7, NIP 583-94-68-28.

§2.
Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną i telefoniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

§3
Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby strony, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, rejestrację, ściągnięcie darmowej publikacji, podanie adresu email), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży oferowanych produktów.

§4
Do korzystania z Usługi wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz bezpłatnego komunikatora Skype.

§5
Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:
a) Klient – osoba fizyczna, która korzysta z oferowanych usług.
b) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną i telefoniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
c) Formularz – formularz rejestracyjny służący do założenia zamówienia.
d) Psycholog, seksuolog, coach, psychoterapeuta – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).
e) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
f) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
g) Przelewy24 – serwis obsługi płatności

§6
Podstawowe warunki świadczenia usług
W ramach witryny psycholabs.pl dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
a) usługi psychologiczne, seksuologiczne i psychodietetyczne mogą być świadczone w formach:
– Rozmowy telefonicznej
– Rozmowy internetowej
– Wideo rozmowy
b)  pozostałe usługi to umożliwienie z korzystania z zasobów witryny w zakresie dostępu do:
– szkoleń  on-line
– księgarni on-line zawierającej ebooki i audiobooki
– innych multimediów dostępnych online lub w postaci fizycznych produktów
c)  pozostałe usługi, polegające na udzielaniu informacji o warunkach świadczenia specjalistycznych usług poradniczych, szkoleniowych oraz innych informacji zawartych w ogólnodostępnej części serwisu Psycholabs.pl

§7
Usługi poradnicze specjalistów i produkty zamieszczone w serwisie Psycholabs.pl są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Psycholabs.pl. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz opłacenie usługi.

§8
Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych do przystąpienia przez niego do Umowy niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Zgodę należy wysłać emailem na adres biuro@psycholabs.pl.

§9
Formy i zakres usług psychologicznych

§10
Konsultacja głosowa Skype
Usługa psychologiczna w formie Rozmowy internetowej polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej w formie ustnej przy użyciu komunikatora Skype. Czas trwania tej usługi dla konsultacji indywidualnej wynosi 45 minut.

§11
Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Rozmowy internetowej Skype lub Video rozmowy Skype Klient powinien:
a) wybrać Specjalistę, z którym chce odbyć rozmowę,

  1. b) dokonać wyboru dogodnego dla siebie terminu konsultacji
    c) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem

§12
Konsultacja telefoniczna
Usługa psychologiczna w formie Rozmowy telefonicznej polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej w formie ustnej przy użyciu telefonu. Czas trwania tej usługi dla konsultacji indywidualnej wynosi 45 minut.

§13
Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Rozmowy telefonicznej Klient powinien:
a) wybrać Specjalistę, z którym chce odbyć rozmowę,

  1. b) dokonać wyboru dogodnego dla siebie terminu konsultacji
    c) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem

§14
Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Rozmowy internetowej Skype niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu, a także bezpłatnego oprogramowania Skype umożliwiającego bezpośrednią komunikację głosową. Program jest dostępny do bezpłatnego ściągnięcia ze strony producenta Skype.

§15
Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Wideo rozmowy Skype niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

§16
Wynagrodzenie i sposób płatności
Koszt usługi psychologicznej zależy od jej formy i jest określony w cenniku w ogólnodostępnej części serwisu Psycholabs.pl.

§17
Wynagrodzenie za usługi specjalistyczne jest uiszczane za pomocą:
a) Przelewy24
b) przelewu bankowego on-line
c) przelewu bankowego tradycyjnego.

§18
Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi lub produktu. Brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że serwis Psycholabs.pl nie ma obowiązku świadczenia usługi lub wysłania produktu. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.

§19
W przypadku gdy dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi u danego Psychologa.

§20
Odstąpienie od umowy.

§21
1. Specjalista może zaprzestać udzielania usług specjalistycznych w stosunku do danego Klienta w przypadku przekazania przez tego Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.

§22
1. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez Psycholabs.pl może nastąpić, poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.
2. Klient odstępując od umowy ma obowiązek przesyłać odpowiednie powiadomienie drogą e-mailową na adres biuro@psycholabs.pl.
4. Specjalista może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi.

§23
Odpowiedzialność
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b) błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
2. Administrator serwisu ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu Psycholabs.pl w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

§24
1. Odpowiedzialność Psycholabs.pl ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody finansowej, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Psycholabs.pl ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.
2. Psycholabs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez specjalistów w ramach świadczonych przez nich usług.

§25
Klient i Psycholabs.pl nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

§26
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Psycholabs.pl będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Psycholabs.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

§27
Serwis Psycholabs.pl ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi po zamieszczeniu odpowiedniej informacji. Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Postępowanie reklamacyjne, zwroty, rezygnacje i rozwiązywanie sporów

§28
Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części Psycholabs.pl można zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.

§29
1. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, lub adres poczty elektronicznej,
b) przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w przesłanej przez niego wiadomości. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 21 dni.
3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Zgłaszając reklamację na odbytą konsultację telefoniczną bądź Skype, klient powinien dokładnie opisać jaka przyczyna jest reklamacji (co poszło nie tak, czego się spodziewał, bądź czego zabrakło) i wysłać wiadomość do administratora systemu na biuro@psycholabs.pl. Reklamacja ta, będzie przekazana przez administratora serwisu Psycholabs.pl specjaliście, który prowadził konsultację i który w ciągu 21 dni od dnia otrzymania od klienta reklamacji, ma obowiązek na nią bezpośrednio odpowiedzieć lub odbyć ponownie konsultację.

§30
1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni, wysyłając e-mail na adres dostępny na stronie kontaktowej.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Psycholabs.pl zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta na wskazane przez niego konto lub inny wskazany przez klienta sposób. Klient pokrywa tylko ewentualne bezpośrednie koszty zwrotu wynikające z opłat naliczanych przez systemy płatnicze, na które serwis psycholabs.pl nie ma wpływu.

§31
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

§32
W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§33
Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

Postanowienia końcowe

§34
Psycholabs.pl zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Psycholabs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§35
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

§36
Serwis Psycholabs.pl ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Psycholabs.pl.

§37
Serwis Psycholabs.pl i Specjaliści nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.